Rozhodčí řízení • okr. Karviná a okolí

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a …

E-rozhodci, s.r.o.

Firma zajišťuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob - rozhodců ad hoc.

Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Poskytujeme zabezpečovací činnost nezávislých rozhodců.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Rozhodčí řízení Karviná • Firmy.cz

www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Pravni-sluzby/Rozh …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Rozhodčí řízení v Karviné a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Českomoravská rozhodčí, s.r.o., ČMRS Consulting, s.r.o., Advokátní kancelář JUDr. ... Odstranit z hledání lokalitu okres Karviná, Moravskoslezský kraj. Hledat.

Rozhodčí řízení – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Rozhod%C4%8D%C3%AD_%C5%99% …

Rozhodčí řízení se koná na místě, které bude v rozhodčí smlouvě dohodnuto, případně které si rozhodci zvolí. Strany se dále mohou dohodnout na postupu, kterým mají rozhodci vést řízení, jinak mohou být otázky řízení rozhodnuty předsedajícím rozhodcem, pokud k tomu byl zmocněn stranami nebo všemi rozhodci.

Rozhodčí řízení Karviná • Firmy.cz

www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Pravni-sluzby/Rozh …

Na Firmy.cz najdete 42 firem v kategorii Rozhodčí řízení v Karviné. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba Českomoravská rozhodčí, s.r.o., ČMRS ...

On-line rozhodčí řízení | epravo.cz

www.epravo.cz/top/aktualne/komercni_sdeleni/on-l …

Rozhodčí řízení on-line končí vydáním rozhodčího nálezu (stejně jako u klasické arbitráže), který doručením stranám získává účinky pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný. Na rozdíl od formy platebního rozkazu, kterým ve zjednodušeném řízení rozhodují obecné soudy, nelze proti ...

Rozhodčí řízení Moravskoslezský kraj Karviná - katalog-pravniku.cz

www.katalog-pravniku.cz/dle-sluzeb/rozhodci-rize …

Rozhodčího řízení je využíváno jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů, jedná se o mimosoudní způsob řešení nezávislými a nestrannými soudci

Rozhodčí řízení | Mimosoudní řešení sporů | Ministerstvo financí ČR ...

financnigramotnost.mfcr.cz/cs/reseni-sporu/mimos …

Rozhodčí řízení a spotřebitel. Jde o zákonem upravený způsob mimosoudního řešení majetkových sporů. Strany dobrovolně předloží řešení sporu neutrální třetí straně (rozhodci nebo rozhodčímu soudu), která spor závazně rozhodne. V minulosti však bylo rozhodčí řízení často zneužíváno k újmě spotřebitelů.

Rozhodčí řízení Karviná foto provozovny • Firmy.cz

www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Pravni-sluzby/Rozh …

Rozhodčí řízení Karviná Právní služby. ... smluvní, pracovní právo, vymáhaní pohledávek, rozhodčí řízení, exekuce. Zastupování v soudních sporech, závazkových vztazích. Provádíme převody nemovitostí a advokátní úschovy. 353 999 322 Tel Web Poslat poptávku.

Vzorový zákon UNCITRAL a rozhodčí řízení - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/121 …

Vzorový zákon UNCITRAL a rozhodčí řízení ve vybraných evropských státech Rigorózní práce Pověřený akademický pracovník: Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. Tematický okruh: Katedra obchodního práva Datum vypracování práce (uzavření rukopisu) : 12.5.2020.

Doktríny rozhodčího řízení – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Doktr%C3%ADny_rozhod%C4%8D …

Doktríny rozhodčího řízení. Doktrínu lze obecně charakterizovat jako určitou nauku, která je pevně daná. Opírá se o určitou autoritu, proto také bývá označována jako soustava dogmat, neboli nezměnitelných zásad. [1] Z historicko-právního hlediska existují celkem čtyři doktríny ovládající rozhodčí řízení.

rozhodčí řízení | Karviná

tritius.slu.cz/library/karvina/authority/929828

Toggle navigation Toggle user menu Toggle search. Deutsch. Tschechisch; Englisch; Deutsch; Polnisch; Slowenisch; Katalog Auswahl. Opava

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR

www.urmr.cz

Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a. s. je rozhodčím centrem, které poskytuje organizační a administrativní podporu rozhodčím a mediačním řízením. Jejím posláním je vytváření spravedlivého obchodního prostředí, v němž každý získá to, co mu právem náleží. Mezi služby Unie patří zejména rozhodčí řízení (s výhodami on-line či expresního ...

Rozhodčí soud

www.soud.cz/sazebniky

Sazebník nákladů rozhodčího řízení pro vnitrostátní úhradové spory ve zdravotnictví Poplatek činí 3 % z hodnoty předmětu sporu (sub. § 18 Řádu) a poplatek ve výši 800 Kč. Koná-li se řízení a vynáší-li se rozhodnutí v jiném jazyku než v češtině (slovenštině), poplatek se zvyšuje o příplatek 2 000 Kč.

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO - Právnická fakulta LAW MUNI

www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2009/files/pr …

použití tohoto nařízení na rozhodčí řízení. To znamená, že se na rozhodčí řízení nevztahují pravidla Bruselu I. určující pravomoc soudů, uznání a prohlášení vykonatelnosti. Tyto otázky řeší mezinárodní smlouvy, nebo jsou řešeny podle národního práva. Když budeme blíže zkoumat toto vyloučení

Právní služby Havířov • Firmy.cz

www.firmy.cz/Remesla-a-sluzby/Pravni-sluzby/kraj …

Slavíkova 6068/18, Ostrava, Poruba. Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského, pracovního, trestního a správního práva. Zajišťuje zastoupení v soudních i správních řízeních, převody nemovitostí, sepis a konzultace smluv, vymáhání pohledávek. 604 321 443 Web. Poslat poptávku.

CZ.NIC - Pravidla a postupy

www.nic.cz/page/314/pravidla-a-postupy

Pravidla a postupy. Registrace domén .cz se řídí následujícími pravidly, která určují zejména, jaká jména domén lze registrovat, za jakých podmínek, jaké jsou role a práva osob, uvedených v registru apod. Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz a Pravidla alternativního řešení sporů - účinná od 25. 5.

Rozhodčí smlouva – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Rozhod%C4%8D%C3%AD_smlouva

Rozhodčí smlouva je zvláštní dohoda, která umožní vést rozhodčí řízení, založí tedy pravomoc ad hoc rozhodců či stálého rozhodčího soudu rozhodnout majetkové spory vzniklé z tzv. smlouvy hlavní, a to namísto jinak příslušných obecných soudů.Může být učiněna do budoucna ve formě tzv. rozhodčí doložky, nebo pro již existující spor ve formě tzv.

Rozhodčí řízení v ČR

rrcr.cz

Rozhodčí řízení ČR je sdružením rozhodců v celé České republice. V současnosti působí pod námi přibližně 20 rozhodců. Rozhodci jsou odborníci v oblasti občanského a obchodního práva a působí zejména v advokátním prostředí. Rozhodci rozhodujou spory majetkového charakteru (například: v případech neuhrazení ...

Objektivní arbitrabilita – možnosti rozhodčího řízení

advokatnidenik.cz/2018/10/21/objektivni-arbitrab …

Rozhodčí řízení tak není výjimkou (které se zpravidla vykládají restriktivně) z rozhodování soudních sporů, ale obě tato řízení jsou postavena naroveň a vzájemně se doplňují. Jsou-li splněny zákonné podmínky pozitivního vymezení a nejde o výjimku negativního zákonného vymezení, je věcí stran (budoucího ...

216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení - Zákony pro lidi

www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-216

1. Rozhodčí řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně řízení v případě sporů ze spotřebitelských smluv, se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 2. Platnost rozhodčí smlouvy se posuzuje podle zákona č. 216/1994 Sb., ve znění účinném v době uzavření rozhodčí smlouvy. 3.

Soudní řízení, nebo arbitráž? | epravo.cz

www.epravo.cz/top/clanky/soudni-rizeni-nebo-arbi …

Rozhodčí řízení je svým charakterem konsensuální a k tomu, aby mohlo proběhnout, se vyžaduje souhlas stran. Strany se mohou na konání rozhodčího řízení dohodnout jak před vznikem sporu (zpravidla formou rozhodčí doložky, která je součástí „hlavní smlouvy“), tak po vzniku sporu (formou tzv. smlouvy o rozhodci). ...